Algemene voorwaarden

Artikel 1   Definities

 1. Service4Dogs: Bedrijf dat zicht bezig houdt met gedragstherapeutische behandelingen en training van honden.
 2. Gedragstherapeut: gedragsdeskundige gespecialiseerd in advisering en begeleiding bij ongewenst gedrag van honden, werkzaam voor Service4Dogs en aangesloten bij Alpha Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden.
 3. Instructeur: de instructeur / trainer werkzaam voor Service4Dogs , gespecialiseerd in het begeleiden van eigenaren bij het trainen en opvoeden van honden.
 4. Opdrachtgever: hondeneigenaar die gedragstherapeut of instructeur wenst in te schakelen inzake ongewenst gedrag, opvoeding of training van zijn/haar hond.
 5. Overeenkomst: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW, waarbij Service4Dogs zich verbind jegens de opdrachtgever een gedragstherapeutische behandeling in te stellen of een training ten behoeve van de hond.
 6. Contractperiode : de overeen gekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer vervolgafspraken van een vooraf bepaalde tijdsduur (met een maximum van 1 jaar).

Artikel 2   Toepasselijkheid van deze voorwaarden en de totstandkoming van de overeenkomst

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, welke door de opdrachtgever zijn gegeven en door Service4Dogs zijn aanvaard conform artikel 2.2.
 2. Overeenkomst van opdracht komt tot stand:
  a. Gedragstherapie: het terugsturen van vragenformulier en vervolgafspraken mondeling of via de mail
  c. Training: het terugsturen van vragenformulier en vervolgafspraken mondeling of via de mail.
 3. Afspraak in het agendasysteem van Service4Dogs is bindend voor de facturatie.

Artikel 3   Uitvoering van de opdracht

 1. Service4Dogs staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
 2. De opdrachtgever dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de Service4Dogs op te volgen.
 3. Honden, welke een gedragstherapeutische behandeling ondergaan of training ontvangen, worden geacht vrij te zijn (vaccinatie en/of titerbepaling) van overdraagbare ziekten (Parvo, hondenziekte, HCC).
  Entingen voor hondsdolheid, ziekte van Weil of kennelhoest zijn niet verplicht.
 4. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door Service4Dogs worden, indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.

Artikel 4   Wijziging en beëindiging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de contractperiode te verlengen, zullen de partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen conform artikel 2
 2. Indien beide partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd, kan het tijdstip van voltooiing van de behandeling daardoor worden beïnvloed. Service4Dogs zal de klant hier zo spoedig mogelijk over inlichten.
 3. Indien de wijzigingen op de overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zal de Service4Dogs de klant hierover van te voren inlichten.
 4. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van beide partijen is vereist.
 5. Na overeenstemming van beide partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.
 6. De tussen Service4Dogs en de klant gesloten overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd door:
  a. Uitdrukkelijk verzoek van de klant;
  b. Overlijden van het dier;
  c. Een eenzijdig beslissing van Service4Dogs indien het vertrouwen tussen Service4Dogs en de klant op ernstige wijze is verstoord.
  Indien de behandelovereenkomst op eenzijdig verzoek van de Service4Dogs tussentijds wordt beëindigd zal zij, alvorens hiertoe over te gaan, de klant hierover informeren en haar motivatie aan de klant uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.
 7. Indien de overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de klant in rekening worden gebracht, tenzij sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit ter beoordeling van Service4Dogs.
 8. Partijen kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:
  a. De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
  b. De wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  c. De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf wegens een strafbaar feit;
  d. De wederpartij handelt in strijd met het recht.

Artikel 5   Vergoedingen

 1. Ter zake van de uit hoofde van de opdracht door Service4Dogs te verlenen diensten heeft deze aanspraak op een vergoeding, welke bij de overeenkomst van opdracht wordt vastgesteld.
 2. Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting van betaling.
 3. De vergoeding dient ter plaatse contant of per pin te worden voldaan (bij consult/privétraining). Voor cursussen, workshops en overige activiteiten is de inschrijving pas definitief als de vergoeding vooraf is overgemaakt.
 4. Deelbetalingen van de vergoeding voor diensten van Service4Dogs zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door Service4Dogs.
 5. Indien de opdrachtgever een gemaakte afspraak eenzijdig annuleert, blijft de betalingsverplichting in stand.
 6. Bij een door Service4Dogs aanvaarde annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de betrokken afspraak, wordt 25 % van de vergoeding voor die afspraak in rekening gebracht.
  Indien de opdrachtgever de gemaakte afspraak annuleert in verband met ziekte of overlijden van de hond of andere zaken welke naar het oordeel van de Service4Dogs tot overmacht kunnen worden gerekend, worden de betaalde kosten voor zover deze betrekking hebben op afspraken die nog niet hebben plaatsgevonden onder inhouding van 10 % administratie- en organisatiekosten gerestitueerd.
 7. Bij annulering door opdrachtgever binnen 48 uur voor de afspraak, dan zal het totale afgesproken bedrag in rekening gebracht worden.
 8. Bij deelname aan een training van meerdere lessen wordt geen lesgeld gerestitueerd bij annulering als opdrachtgever twee of meer lessen heeft gevolgd en:
  a. Indien Service4Dogs door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren. De opdrachtgever zal daarvan zo mogelijk tijdig telefonisch op de hoogte gebracht worden en wordt een vervangende datum gezocht.
  b. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.
 9. Voor de BAT-cursussen op locatie gelden aanvullende voorwaarden.
 10. Voor de Detectie-cursussen op locatie gelden aanvullende voorwaarden.
 11. Voor de online diensten/producten gelden aanvullende voorwaarden.

Artikel 6   Aansprakelijkheid

 1. Service4Dogs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het door de klant gewenste resultaat. Daarentegen zal Service4Dogs in alle redelijkheid haar uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de gedragstherapeutische behandeling/training te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
 2. Service4Dogs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekten en/of gebreken welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragstherapeutische behandeling of training.
 3. Deelname door opdrachtgever aan gedragstherapeutische behandeling of training  gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn of haar hond(en).
 4. Het sluiten van een overeenkomst met Service4Dogs, laat geheel onverlet de risicoaansprakelijkheid van de klant en/of derden voor door het dier aangebrachte schade in de zin van art.6:179 BW.
 5. De klant wordt geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn of haar hond(en) geldig is.

Artikel 7   Geheimhouding en privacy

 1. Service4Dogs zal alle haar verstrekte informatie als vertrouwelijk behandelen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Service4Dogs zal eventueel gemaakt video – en/of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling zonder schriftelijke of mondelinge toestemming van de klant.
 3. Service4Dogs behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.
 4. Voor meer informatie hoe Service4Dogs met de gegevens omgaat zie de AVG – Privacy verklaring

Artikel 8   Intellectuele eigendom- en auteursrechten

 1. Alle door de Service4Dogs verstrekte stukken, zoals vragenlijsten, rapporten, adviezen, methoden, hulpmiddelen en richtlijnen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant inzake de gedragstherapeutische behandeling/trainingen van zijn hond(en) mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Service4Dogs worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis aan derden worden gebracht.
 2. Service4Dogs behoud te allen tijde het eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers, zoals bijvoorbeeld video -opnamen die betrekking hebben op de behandelde hond. Service4Dogs zal deze bescheiden gedurende vijf jaren bewaren. De klant kan op verzoek tegen een vergoeding afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.

Artikel 9   Klachten

 1. Service4Dogs neemt klachten zeer serieus.
 2. Klachtenprocedure

Artikel 10   Slotbepalingen

 1. Alle kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de Service4Dogs dient te maken tot behoud van haar rechten met betrekking tot invordering van de door de klant verschuldigde bedragen komen ten laste van de klant.
 2. Voor het overige, niet bepaalde, beslist de Service4Dogs. Deze beslissingen zijn bindend.