Aanvullende voorwaarden online diensten/producten

Naast de Algemene voorwaarden van Service4Dogs gelden onderstaande voorwaarden bij het online aanbod:

 1. De inschrijving voor een online dienst/product gebeurt door het aanmelden en betalen via de website van Service4Dogs.
 2. Deelnemer stemt met koop van de online dienst/product in met de levering van de digitale inhoud tijdens de wettelijke bedenktijd van 14 dagen na aankoop.
  a. Een overeenkomst voor het volgen van een online training die direct bij aanmelding gestart wordt, kan niet herroepen worden.
  b. De online training kan na betaling direct worden gebruikt waardoor de online trainingen van Service4Dogs worden geleverd voordat de herroepingstermijn, als bedoeld in de Wet Koop op Afstand, is verstreken.
  c. Om die reden kan deelnemer geen gebruik maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld in Artikel 7:46d lid 1 in het Burgerlijk Wetboek.
 3. Digitale producten zijn een bepaalde tijd beschikbaar. Deze termijn wordt vooraf kenbaar gemaakt op de inschrijfpagina voor dit product. Het niet kunnen bekijken van een lezing/webinar/cursus na deze termijn is geen reden tot restitutie van het inschrijfgeld.
 4. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding en betaling.
 5. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de technische mogelijkheden om een online dienst af te nemen. Service4Dogs stelt alles in het werk om deelnemer hierbij te ondersteunen . Als blijkt dat andere deelnemers geen technische problemen ondervinden, kan Service4Dogs niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele problemen met deelname. Er vindt dan ook geen restitutie van inschrijfgeld plaats.
 6. Service4Dogs draagt er zorg voor dat minimaal 24 uur voordat de online dienst van start gaat, een toegangslink wordt toegestuurd (per mail) naar de betalende deelnemer. De deelnemer is er zelf verantwoordelijk voor om organisator te mailen (info@service4dogs.nl ) als deze link niet 24 uur voor de online dienst ontvangen is. Als deze link wel verstuurd is, maar door deelnemer niet ontvangen én deelnemer heeft dit niet vóór de start van de online dienst aangegeven bij organisator, wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd.
 7. De door Service4Dogs aangeboden online diensten vinden alleen doorgang onder voorbehoud van voldoende aanmelding. Bij onvoldoende aanmelding is Service4Dogs gerechtigd om de aangeboden online dienst te annuleren. Deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld.
 8. Service4Dogs is gerechtigd een aanmelding van een potentiële deelnemer te annuleren zonder vermelding van redenen.
 9. Bij annulering door Service4Dogs vindt restitutie van het volledige inschrijfgeld plaats.
 10. Service4Dogs heeft een inspanningsverplichting om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de cursus, training of webinar. Service4Dogs zal de gevraagde en ongevraagde feed-back van deelnemers gebruiken om de cursussen, trainingen en webinars waar nodig te verbeteren.
 11. De organisator heeft de intellectuele eigendomsrechten van hetgeen online wordt aangeboden. Dit betreft alle video’s en trainingsdocumenten. Deze zijn uitsluitend bestemd voor de deelnemers aan de betreffende online dienst. Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming vooraf van Service4Dogs.

Aansprakelijkheid

 1. Service4Dogs zal er alles aan doen om de best mogelijke trainingen/consulten te verzorgen, zowel online als off-line.
 2. Service4Dogs kan niet aansprakelijk worden gesteld indien na haar online aanbod en/of coaching niet de gewenste en/of verwachte resultaten worden behaald.
 3. Service4Dogs is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een (online) cursus of consult van Service4Dogs tenzij aan Service4Dogs opzet of grove schuld kan worden verweten.
 4. Indien Service4Dogs op enig moment ondanks het bepaalde in lid 3 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 5. Indirecte schade wordt niet vergoed.
 6. Deelname aan online trainingen/consulten geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de onlin-training en de activiteiten binnen de training.
 7. Service4Dogs heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Service4Dogs kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan trainingen. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden Service4Dogs op geen enkele wijze. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de resultaten.
 8. Indien en voor zover Service4Dogs aansprakelijk mocht blijken voor enige schade is de vergoeding van die schade steeds beperkt tot directe personen- en zaakschade voor zover die Service4Dogs kan worden toegerekend. Service4Dogs is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade.

Klachten

Copyright

 • Alle door Service4Dogs verstrekte materialen (papier of online) vallen onder het copyright van Service4Dogs. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Service4Dogs worden gekopieerd, openbaar gemaakt of met derden worden gedeeld.